Klientams

Kuo skiriasi fiskalinis kasos aparatas nuo nefiskalinio kasos aparato?

Nefiskalinis kasos aparatas – tai kasos aparatas, kuriuo registruojant prekybines (paslaugų) operacijas nekeičiamos kasos aparato fiskalinių duomenų sumuojančių skaitiklių reikšmės.

Fiskalinis kasos aparatas – tai kasos aparatas, kuriuo registruojant prekybines (paslaugų) operacijas) keičiamos kasos aparato fiskalinių duomenų sumuojančių skaitiklių reikšmės.

Fiskaliniai duomenys – tai ūkinių operacijų piniginė išraiška, taip pat mokesčių tarifai ir apskaičiuotų mokesčių sumos.

Prekybos vietos deklaravimas Valstybinėje mokesčių inspekcijoje (VMI).

Prieš perkant kasos aparatą reikia deklaruoti prekybos vietą Valstybinėje mokesčių inspekcijoje (VMI).

Įmonėms reikia užpildyti formą FR0791A, dirbantiems pagal individualią veiklą reikia užpildyti formą REG812.

Dirbantiems pagal verslo liudijimą deklaruoti prekybos vietos nereikia.

Kasos žurnalo pildymas.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos (toliau – VMI) informuoja, kad nuo 2019 metų liepos 2 d. įsigaliojo pakeistos Kasos aparatų ir tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalų naudojimo taisyklės. Esminiu pakeitimu numatyta, jog nebeprivaloma kiekvienos kasos aparato naudojimo dienos pradžioje ir pabaigoje žurnalą pildyti ranka (rašikliu).

Pakeitimai numato, kad Kasos aparato kasos operacijų žurnalo skyriaus „Kasos aparato kasos operacijų duomenys“ užpildyti neprivaloma. Pildyti atitinkamus žurnalo laukelius, skirtus užfiksuoti prekių grąžinimą bei klaidų taisymą, taip pat neprivaloma, jei šie veiksmai bus įforminti laisvos formos aktu. Panaši taisyklė galioja ir pinigų inkasavimo atveju – atitinkamas žurnalo laukelis gali būti nepildomas, jei inkasavimas pagrindžiamas pinigų perdavimą patvirtinančiais apskaitos dokumentais, turinčiais buhalterinės apskaitos įstatymu nustatytus rekvizitus. Pakeitimai aktualūs ir atsiskaitant vaistinėse, kai naudojami kasos aparatai – atsisakyta reikalavimo kasos aparato kasos operacijų žurnale pildyti papildomą grafą „Ligonių kasų kompensacijos“.

Pažymima, kad išlieka reikalavimas popieriniame žurnale klijuoti kasos aparato spausdinamos kiekvienos dienos („Z“) bei periodines kalendorinio mėnesio ataskaitas. VMI primena, kad atskiras kasos operacijų žurnalas turi būti užpildomas kiekvienam naudojamam kasos aparatui. Šiame žurnale turi būti kasos aparato kiekvienos darbo dienos ataskaita („Z“), pasirašytos kasos aparatą naudojančio ūkio subjekto vadovo įgalioto atsakingo asmens ar kasos aparatą naudojančio gyventojo. Užpildytas kasos operacijų žurnalas saugomas 10 metų.

Ar galima naudoti kasos aparatą be įregistruoto techninio paso?

Draudžiama naudoti kasos aparatą, kol jo techninis pasas neužregistruotas ar, įrengus naują aparatą arba pasikeitus jo savininkui / naudotojui ir įrengimo adresui, neperregistruotas VMI.

Kokie reikalavimai keliami techniniam pasui?

Techniniam pasui keliami reikalavimai:

 • techninis pasas turi būti prie kiekvieno kasos aparato ir saugomas visą aparato naudojimo laiką iki jo utilizavimo dienos. Techninį pasą rekomenduojama darbo metu laikyti kasos operacijų atlikimo vietoje arba kitoje saugioje vietoje, tačiau, kontroliuojančiai institucijai paprašius, pateikti per nurodytą terminą;
 • transporto priemonėse ir kitose nestacionariose atsiskaitymo vietose gali būti laikoma techninio paso lapo, kuriame įrašyti šio paso registravimo VMI duomenys, kopija;
 • kasos aparatais prekiaujančios ir juos techniškai aptarnaujančios įmonės specialistas, įrengęs kasos aparatą, užpildo jo techninį pasą ir pateikia jį užregistruoti VMI, kurios aptarnaujamoje teritorijoje šis aparatas įrengtas;
 • techniniame pase turi būti nurodyti visi aparato įrengimo, profilaktinės apžiūros, remonto, naudotojų (savininkų, nuomininkų ir panašiai), įrengimo adreso bei programos pakeitimo ir skaitiklių duomenys. Pase turi būti nurodyta kiekvieno įrengto fiskalinio kasos aparato darbo programos (programų) kontrolinė suma (sumos).

Kokiu adresu turi būti registruotas kasos aparatas?

Kiekvienas kasos aparatas turi būti įregistruotas VMI pagal jo įrengimo adresą arba pagal ūkio subjekto buveinės adresą, taip pat pagal individualia veikla besiverčiančio gyventojo nuolatinės gyvenamosios vietos adresą.

Pagal buveinės adresą ir / ar nuolatinės gyvenamosios vietos adresą registruojami nuolatinės įrengimo vietos neturintys kasos aparatai (atsarginiai, rezerviniai) arba tie kasos aparatai, kurių įrengimo vieta yra keičiama dažniau nei vieną kartą per 12 mėn., naudojami nuomos, mokymosi, testavimo ar panašiais tikslais.

Ar reikia informuoti VMI, kai kasos aparatas laikinai nenaudojamas, sustabdžius ūkio subjekto veiklą ar perkeliamas naudoti kitu adresu?

Laikinai nenaudojamo kasos aparato (pvz., sustabdžius ūkio subjekto veiklą ilgiau kaip 10 d.) ar laikinai naudoti kitu adresu perkeltą kasos aparatą (pvz., dirbti parodose, mugėse, bet ne ilgiau kaip 10 d.) išregistruoti ar perregistruoti nebūtina.

Tačiau nurodytais atvejais iki laikino kasos aparato nenaudojimo ar iki jo laikino naudojimo kitu adresu pradžios būtina laisvos formos pranešimu apie tai pranešti VMI, kurios teritorijoje šis kasos aparatas užregistruotas ir kurios teritorijoje jis bus laikinai naudojamas.

Pranešime nurodoma laikino nenaudojimo pradžios ir pabaigos data ar laikino naudojimo kitu adresu pradžios ir pabaigos data. Jeigu numatyta laikino nenaudojimo ar naudojimo kitu adresu pabaigos data pasikeičia, apie tai papildomai pranešama minėtosioms VMI paštu arba faksu.

Buhalterinės apskaitos programos turinčios integraciją su fiskaliniu bloku Empirija FB15.

Buhalterinės apskaitos programos turinčios integraciją su fiskaliniu bloku Empirija FB15:

 • RIVILĖ
 • PRAGMA
 • BŪTENT
 • FINVALDA
 • AGNUM
 • EuroSkaita
 • MED.I.S
 • POLIS
 • FOXUS
 • SERVE
 •  Directo
 • DINETA.pos
 • Optimum®
 • Labbis
 • MICROS-Fidelio Suite8
 • MICROS OPERA Enterprise Solution
 • Koobin
 • Ir kitos buhalterinės apskaitos programos

Dėl išsamesnės informacijos apie buhalterinės apskaitos programas, turinčias integraciją su fiskaliniu bloku Empirija FB15, prašome susisiekti su mumis  Tel. +370 37 313395